Nieuws

Nieuwe regelgeving hoogte reservefonds

Per 1 januari 2018 wordt de “Wet verbetering functioneren vereniging van eigenaars” ingevoerd, wat moet leiden tot financieel gezondere VvE’s en beter onderhoud van het gebouw. Naast het aspect van onderhoud speelt verduurzaming een rol. Nederland is deelnemende partij bij het Europees Energie akkoord en uit dien hoofde dient zij wetgeving implementeren die (investeringen in) groene energie stimuleert.

 

Wat verandert er per 1 januari 2018?

Sinds 1 mei 2008 is een reservefonds verplicht voor bestaande VvE’s. Het merendeel van alle VvE’s spaart echter te weinig, waardoor er risico op achterstallig onderhoud ontstaat. Vanaf 1 januari aanstaande is daarom bij een appartementencomplex dat (deels) voor bewoning is bestemd ook een minimale jaarlijkse reservering voor het reservefonds vereist. VvE’s hebben daarbij de keuze uit:

– een reservering van ten minste 0,5% van de herbouwwaarde van het appartementencomplex; of

– een reservering gelijk aan het bedrag dat is vastgesteld door de VvE ter uitvoering van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

 

Zijn er nog eisen aan het MJOP als op basis daarvan gereserveerd wordt?

Ja, het MJOP moet een concrete kostenberekening bevatten. De looptijd van het MJOP moet minstens tien jaar zijn en het MJOP mag niet ouder zijn dan vijf jaar. Dit waarborgt dat de reservering altijd aansluit bij het werkelijk benodigd onderhoud.

 

Verandert er behalve de verplichte reservering nog meer?

Ja, met de nieuwe wet is het uitdrukkelijk voor alle VvE’s mogelijk om een lening aan te gaan. Alleen als er een expliciet verbod tot lenen in de splitsingsakte staat, is dat anders, maar dat komt niet vaak voor. De rente van de lening is voor de leden van de VvE aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Anders dan nu het geval is, kunnen de leden van de VvE door de bank niet meer hoofdelijk worden aangesproken voor het geheel van de lening, maar alleen nog voor hun eigen aandeel daarin. En als men bij de verkoop van het appartement de omvang van de leenschuld ook meedeelt aan de notaris (net als dat dat nu al gebeurt bij achterstallige VvE bijdragen), gaat de leenschuld voortaan bij levering van het appartement over op de nieuwe eigenaar. Op deze wijze wenst de wetgever lenen voor de VvE aantrekkelijk te maken en investeringen, bijvoorbeeld in duurzame energieprojecten, te stimuleren.

 

Komt er nog een overgangsperiode?

Ja, VvE’s die niet reserveren krijgen drie jaar om aan hun reserveringsverplichting te voldoen. Let op: als een VvE voor het ingaan van de nieuwe wetgeving al een lening is aangegaan, blijft de oude regelgeving daarop van toepassing. Dat betekent dat de leden in beginsel hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de hele lening en dat de leenschuld niet automatisch wordt overgedragen bij levering aan een nieuwe eigenaar.